Kupiłeś samochód i co dalej?

Koniec roku sprzyja podejmowaniu decyzji o nabyciu nowego lub używanego pojazdu. W pierwszej opcji sprzedawcy kuszą promocjami i wyprzedażami – a jest jeszcze z czego wybierać. W drugiej natomiast działa presja zmian w opłatach akcyzowych.

Jeżeli stajemy się posiadaczami „nowego” pojazdu kolejnym krokiem jest jego rejestracja w wydziale komunikacji. Kompletujesz dokumenty i w zależności od pochodzenia pojazdu udajesz się wpierw do Urzędu Celnego, gdzie opłacasz podatek akcyzowy, odwiedzasz stację diagnostyczną i uzyskujesz zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, jeżeli potrzeba tłumaczysz dokumenty i w końcu rejestrujesz auto.

Samochód nabyty w kraju (zarejestrowany wcześniej na terenie RP), jeżeli kupisz, to opłacasz podatek od czynności cywilno-prawnych i z kompletem dokumentów (umowa, karta pojazdu, dowód rejestracyjny) również rejestrujesz.

Teraz już prawie możesz cieszyć się swoim nowym nabytkiem. Prawie, ponieważ jeżeli nabyłeś go od właściciela, który miał zarejestrowany pojazd w kraju, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby poruszać się nim.

Natomiast jeżeli sprowadziłeś auto, lub takie kupiłeś musisz jeszcze je ubezpieczyć i tutaj musisz o czymś wiedzieć.

Poniżej informacja co grozi za brak ubezpieczenia pojazdu, które powinieneś wykupić już w dniu rejestracji.

 

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 roku
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 3 700 zł 5 550 zł 620 zł 190 zł
50% 1 850 zł 2 780 zł 310 zł
20% 740 zł 1 110 zł 120 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba, która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC – zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie – powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).

 

Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna. Przepisy podają sposób egzekwowania tej kary, jak i procedury odwoławcze, z których można skorzystać.

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość opłaty karnej zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu.

Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że:

 • we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne,

lub

 • nie podlegałeś takiemu obowiązkowi,

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

Natomiast  jeżeli  na wezwanie Funduszu nie okażesz żądanych dokumentów lub nie uiścisz opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym przez urząd skarbowy w Twoim miejscu pobytu.

W sytuacji gdy kwestionujesz zasadność dochodzenia opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, przysługuje Ci prawo wniesienia zarzutów do Zarządu Funduszu, za pośrednictwem prowadzącego postępowanie egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei na postanowienie wydane przez Zarząd Funduszu można złożyć zażalenie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postanowienie Rady Funduszu jest ostateczne.

W szczególnych przypadkach – uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego – UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku (WNIOSEK) wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Jeżeli korzystasz ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej – do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt przyznania świadczeń.

Uwaga! W przypadku dołączenia do wniosku o umorzenie wierzytelności z tytułu opłaty zaświadczeń lekarskich, należy bezwzględnie wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez UFG, poprzez akceptację Oświadczeń i Zgód znajdujących się w treści wniosku.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia  22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na każdym etapie postępowania, możesz dążyć do udowodnienia swoich racji (ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia).

 

OC posiadacza pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym oraz uwalnia sprawcę zdarzenia od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach pojazdów zwiększa się również prawdopodobieństwo wystąpienia szkody komunikacyjnej. Rośnie także wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep,
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (+Andora, Serbia i Szwajcaria) nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

 

Aby uniknąć wysokich kar skontaktuj się z nami, mobilny agent przyjedzie, przygotuje ofertę, wystawi polisę i wtedy możesz spokojnie poruszać się po naszych pięknych drogach.

 

Szerokiej drogi, jedź ostrożnie, a wróć bezpiecznie!

 

(MC)