Rejestracja auta sprowadzonego z Unii Europejskiej

W przypadku osoby indywidualnie importującej pojazd – wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód własności pojazdu (np. umowa, rachunek zakupu),
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli sam.osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

 

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić – wypełniony formularz wniosku oraz:

  • dowód własności pojazdu z adnotacją o dacie i numerze dowodu odprawy celnej przywozowej, oraz określeniem organu celnego który tej odprawy dokonał – w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
  • dowód własności pojazdu z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług oraz wykazaną kwotą akcyzy – w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS).

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru – wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
  • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS.

Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (dowód własności, dowód rejestracyjny lub inny dokument(y) stwierdzający(e) rejestrację pojazdu za granicą, dokumenty dotyczące homologacji pojazdu – jeśli są wymagane).

 

SZCZEGÓŁY I KOSZTU TUTAJ

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*