Rejestracja auta używanego wcześniej w Polsce

Wypełniony formularz wniosku oraz: 

 • oryginał dowodu własności pojazdu, mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu – w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).

 

 

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie kolejne dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

 

Podstawowe informacje

 • pamiętaj, że masz tylko 14 dni od zakupu samochodu na złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3 i zapłatę podatku
 • jeśli auto ma współwłaściciela, musisz złożyć również formularz PCC-3/A
 • deklaracji nie musisz dostarczać osobiście, możesz ją wysłać na adres swojego urzędu skarbowego
 • wysokość podatku wynosi 2% wartości rynkowej samochodu
 • urząd skarbowy może zakwestionować wartość samochodu wpisaną przez podatnika w deklaracji PCC-3
 • od samochodu wartego nie więcej niż 1 000 zł nie płacisz podatku

Kiedy umowa kupna pojazdu podlega opodatkowaniu PCC?

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
jeśli w chwili jej zawarcia pojazd znajdował się fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli jednak w chwili zawarcia umowy pojazd znajdował się poza granicami naszego kraju, to umowa podlega opodatkowaniu PCC wyłącznie w sytuacji, gdy nabywca miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa została zawarta również na terytorium Polski. W przeciwnym razie umowa ta nie podlega opodatkowaniu PCC.


Kto ma obowiązek zapłacić podatek PCC przy zakupie samochodu?

W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu obowiązek złożenia deklaracji PCC-3
i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży wyłącznie na kupującym.


Kto nie musi opłacać podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zwolnione od podatku są:

 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku
  z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby nabywające na potrzeby własne samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia,
  a także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności wynikającym ze schorzeń narządów ruchu.

W jakiej sytuacji należy złożyć formularz PCC-3 i zapłacić podatek?

Podatek należy uiścić w przypadku:

 • zakupu samochodu,
 • zmiany treści umowy dotyczącej zakupu samochodu.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy lub zmiany jej treści. Kupujący ma 14 dni
na złożenie w swoim urzędzie skarbowym poprawnie wypełnionego formularza PCC-3 oraz zapłatę podatku
na rachunek tego urzędu.


Jak ustalić ostateczny termin złożenia deklaracji i zapłacenia podatku?

Zgodnie z ordynacją podatkową, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne
zdarzenie, to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Zatem 14-dniowy termin na uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest liczony
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (patrz: przykład poniżej).

Z kolei końcem terminu jest upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni przy zastrzeżeniu,
że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni
dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do dni ustawowo
wolnych od pracy należą niedziele oraz najważniejsze święta państwowe i kościelne.


Co zrobić, jeśli wyliczony termin kończy się w weekend lub w święto?

Załóżmy, że umowa kupna-sprzedaży samochodu została podpisana w piątek 28 października 2016 r. Od tej chwili nabywca ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pierwszym dniem tego terminu będzie sobota 29 października 2016 r., czyli następny dzień po podpisaniu umowy. Zatem koniec 14-dniowego terminu wypada z końcem piątku 11 listopada 2016 r. Ponieważ jednak jest to dzień ustawowo wolny od pracy (Święto Niepodległości), a po nim następują dwa kolejne dni wolne od pracy (sobota i niedziela), zatem ostateczny termin uregulowania zobowiązania podatkowego upłynie w poniedziałek 14 listopada 2016 r. Do końca tego dnia podatnik będzie musiał wpłacić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i złożyć w tym urzędzie wypełnioną deklarację PCC-3 (lub tego dnia nadać deklarację przesyłką poleconą).


Co zrobić, jeśli termin nie został dotrzymany?

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i zapłacenia podatku w ciągu 14 dni od daty nabycia pojazdu jest czynem zabronionym, który w większości przypadków (ze względu na wysokość kwoty nieuregulowanego podatku) kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe. Karą za popełnienie wykroczenia skarbowego jest grzywna, której wysokość w 2016 r. może się wahać od 185 do 37 000 zł. Grzywna może być też nałożona w formie mandatu karnego. W 2016 r. górną granicą wysokości takiego mandatu jest kwota 3 700 zł.

Pozytywną informacją jest to, że sprawcy wykroczeń skarbowych mogą uniknąć kary. W tym celu muszą okazać skruchę poprzez wyrażenie tzw. „czynnego żalu”. Polega on na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego i ujawnieniu przy tym wszystkich istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu.

Zazwyczaj „czynny żal” jest składany na piśmie wraz ze spóźnioną deklaracją podatkową.

Warunkiem skorzystania z „czynnego żalu” jest uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym wraz z odsetkami. Zgodnie z prawem, podatnik musi tego dokonać w terminie określonym przez organ podatkowy, jednak w praktyce większość osób reguluje zaległą należność jeszcze przed złożeniem „czynnego żalu”. Taka kolejność zaoszczędza podatnikowi późniejszych kontaktów z urzędem w celu uiszczenia zaległego podatku lub udokumentowania, że taka zapłata nastąpiła.

Należy pamiętać o tym, że „czynny żal” musi być złożony odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze urząd skarbowy sam pozyska informacje o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego. W przeciwnym przypadku „czynny żal” będzie bezskuteczny.


Jaka jest wysokość podatku?

Zgodnie z ustawą, w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej, a więc również dowolnego pojazdu, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji.

Za wartość rynkową zostanie uznana cena zapłacona przez kupującego, chyba że będzie ona znacząco różniła się od przeciętnych cen stosowanych w obrocie danym modelem. Warto w tym względzie zwrócić uwagę na treść art. 6 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada według oceny organu podatkowego wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.”


Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC?

W kilku sytuacjach nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • w przypadku, jeśli pojazd został nabyty od przedsiębiorcy lub podmiotu, który z tytułu dokonania tej sprzedaży jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) lub też jest zwolniony z tego podatku (w takim przypadku nabywca otrzymuje fakturę VAT lub VAT-marża),
 • w przypadku zakupu pojazdu będącego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,
 • w przypadku zakupu pojazdu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł.

W którym urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację?

Deklarację PCC-3 należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy, a w przypadku, gdy pojazd ma więcej niż jednego właściciela, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z właścicieli.

PCC-3 Deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy kupna pojazdu

Część informacji za ewnioski.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*